O nás

Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.

Víziou združenia Queer Leaders Forum je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských či občianskych práv. Aktívnym presadzovaním práv neheterosexuálnych ľudí Queer Leaders Forum (QLF) smeruje k ich úplnému – občianskemu, legislatívnemu a spoločenskému – zrovnoprávneniu s majoritnou spoločnosťou.

Pod pojmom úplné zrovnoprávnenie rozumie QLF verejne a nekompromisne – ako prvé združenie na Slovensku – možnosť uzatvorenia manželstva aj neheterosexuálnymi pármi, automatickú akceptáciu tohto manželstva tretími osobami, nediskriminujúci prístup k osvojeniu dieťaťa/detí, k darcovstvu krvi, k službám asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie a náhradné rodičovstvo) ap.

Na dosiahnutie svojej vízie a cieľov QLF spoluvytvára a formuje vnútrokomunitný, medzikomunitný a celospoločenský dialóg o občianskych a ľudských právach neheterosexuálnych ľudí; zároveň deklaruje snahu o získanie adekvátnej štátnej podpory pre činnosť ich združení, resp. jednotlivcov, v obdobnom rozsahu, akým disponujú iné menšiny v Slovenskej republike.

Vznik združenia Queer Leaders Forum je logickým vyústením 15-ročných snáh Prvého lesbického združenia Museion, ktoré sa v spolupráci s ďalšími organizáciami, jednotlivcami a donormi snažilo ovplyvňovať občiansku spoločnosť smerom k jej otvorenosti voči ľudskej rozmanitosti, k spozitívňovaniu politického a spoločenského nazerania na život, práva a potreby lesieb a gejov na Slovensku a k legalizácii a akceptácii ich partnerstiev.

Ako sme vznikli

Queer Leaders Forum (QLF) vzniklo v roku 2007 ako projekt Prvého lesbického združenia Museion, s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation). Jedným z primárnych cieľov projektu bolo vytvorenie funkčnej líderskej a aktivistickej siete vo vnútri gejskolesbickej komunity na Slovensku, ktorá by bola schopná samostatne pracovať na vlastných a unikátnych projektoch a posúvať tak tému neheterosexuality, spoločenského a politického zrovnoprávnenia gejov, lesieb, bisexuálov a bisexuálok pozitívne ďalej - za hranice „politicky či spoločensky možného“.

Prvým projektom skupiny 30tich mladých ľudí, ktorí sa identifikovali so značkou projektu Prvého lesbického združenia Museion, bol práve „Medzinárodný deň boja proti homofóbii – Spoznajte nás“. Po úspechu tohto verejného podujatia sa mladí lídri a mladé líderky začali zapisovať do povedomia slovenskej spoločnosti, gejsko-lesbickej komunity, mimovládnych organizácií i slovenských médií. Skupina ľudí, regionálne z celého Slovenska, absolvovala intenzívny edukačný program, ešte stále ako súčasť projektu Prvého lesbického združenia Museion. 25.októbra 2008 sme spolu s Museionom zorganizovali ďalšie verejné podujatie s názvom „Vykopnime homofóbiu“ a niekoľko našich členov a členiek sa zúčastnilo na viacerých domácich i zahraničných ľudskoprávnych seminároch, prednáškach a dvoch týždenných medzinárodných konferenciách IGLYO (International Gay and Lesbian Youth Organization).

Od marca 2009 je Queer Leaders Forum občianskym združením.

Stanovy združenia

Naše logo